Gladys Herren : Presidente

Gladys Herren

Presidente

gladys.herren@folchispanoamericano.ch
Valeria Paredes : Secretaria

Valeria Paredes

Secretaria

valeria.paredes@folchispanoamericano.ch
Juana Altermatt : Vocal- Eventos

Juana Altermatt

Vocal- Eventos

juana.altermatt@folchispanoamericano.ch